План рада ученичког парламента за шк. 2016/17.

 • Формирање одбора Ученичког парламента, изборне јединице из које се бирају представници у стручне органе школе, као и усвајање годишњих програма рада.
 • Ученичке активности започете претходне школске године и нове које иду у правцу оплемењивања и уређења школског простора.
 • Укључивање представника Ученичког парламента у стручне органе школе у циљу боље информисаности ученика са збивањима у школи и ради боље координације ученика, стручних служби као и наставника у школи.
 • Извештај анализе успеха и дисциплине на крају I, II и III класификационог периода са предлогом мера за побољшање успеха и дисциплине.
 • Учествовање представника Ученичког парламента у акцијама хуманитарног карактера као и учествовање у секцијама од општег друштвеног значаја.
 • Организовање разних видова школских активности (спортских такмичења, манифестација…)
 • Унапређивање наставе и других активности ученика (додатна, допунска настава итд)
 • Вођење рачуна о потребама ученика приликом набавке материјалних средстава за потребе школе и ученика, као и потрошног материјала.
 • Разговор о екскурзији у погледу избора дестинација.
 • Решавање питања одласка на матуру за завршне разреде.
 • Информисање ученика завршних разреда о могућности даљег школовања – професионална оријентација ученика. Информисање ученика о потребама Националне службе за запошљавање.

Задужени наставник Гордана Рабреновић

Рад Ученичког парлaмeнта током шк. 2015/16.

У протеклој школској години ученички парламент је одржао седам састанака. УП се бавио следећим активностима:

 • Конституисање УП-а са проширеним саставом пунолетних ученика који су представници тимова за развојно планирање и самовредновање и који могу присуствовати седницама Наставничког већа.
 • УП је упознат са школским програмом који је уједно и био разматран на ученичком парламенту.
 • Након упознавања о томе шта све спада под медијацију неки ученици УП-а су били заинтересовани и добровољно су се пријавили за медијаторе УП-а. Договорили су се да свако одељење изабере по два ученика медијатора.
 • Анализиран је успех и дисиплина ученика у сва три класификациона периода и предлагане су мере за побољшање успеха и дисциплине ученика.
 • Изгласана је дестинација за извођење матурске екскурзије (Северна Италија)
 • На УП-у је изгласана дестинација екскурзије за наредну годину. Од предложених три, изабрана је дестинација Беч-Праг-Дрезден.
 • Изгласана је дестинација за извођење матурске вечери (Мотел „На Раскршћу“)
 • УП се бавио хуманитарним радом како у школи тако и у сарадњи са ученицима других школа.
 • Детаљнији опис активности налази се у свесци УП коју је водила председница парламента Тијана Јовановић.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.