План рада ученичког парламента за шк. 2016/17.

 • Формирање одбора Ученочког парламента, изборне јединице из које се бирају представници у стручне органе школе, као и усвајање годишњих програма рада.
 • Ученичке активности започете претходне школске године и нове које иду у правцу оплемењивања и уређења школског простора.
 • Укључивање представника Ученичког парламента у стручне органе школе у циљу боље информисаности ученика са збивањима у школи и ради боље координације ученика, стручних служби као и наставника у школи.
 • Извештај анализе успеха и дисциплине на крају I, II и III класификационог периода са предлогом мера за побољшање успеха и дисциплине.
 • Учествовање представника Ученичког парламента у акцијама хуманитарног карактера као и учествовање у секцијама од општег друштвеног значаја.
 • Организовање разних видова школских активности (спортских такмичења, манифестација…)
 • Унапређивање наставе и других активности ученика (додатна, допунска настава итд)
 • Вођење рачуна о потребама ученика приликом набавке материјалних средстава за потребе школе и ученика, као и потрошног материјала.
 • Разговор о екскурзији у погледу избора дестинација.
 • Решавање питања одласка на матуру за завршне разреде.
 • Информисање ученика завршних разреда о могућности даљег школовања – професионална оријентација ученика. Информисање ученика о потребама Националне службе за запошљавање.

Задужени наставник Гордана Рабреновић

Рад Ученичког парлaмeнта током шк. 2015/16.

У протеклој школској години ученички парламент је одржао седам састанака. УП се бавио следећим активностима:

 • Конституисање УП-а са проширеним саставом пунолетних ученика који су представници тимова за развојно планирање и самовредновање и који могу присуствовати седницама Наставничког већа.
 • УП је упознат са школским програмом који је уједно и био разматран на ученичком парламенту.
 • Након упознавања о томе шта све спада под медијацију неки ученици УП-а су били заинтересовани и добровољно су се пријавили за медијаторе УП-а. Договорили су се да свако одељење изабере по два ученика медијатора.
 • Анализиран је успех и дисиплина ученика у сва три класификациона периода и предлагане су мере за побољшање успеха и дисциплине ученика.
 • Изгласана је дестинација за извођење матурске екскурзије (Северна Италија)
 • На УП-у је изгласана дестинација екскурзије за наредну годину. Од предложених три, изабрана је дестинација Беч-Праг-Дрезден.
 • Изгласана је дестинација за извођење матурске вечери (Мотел „На Раскршћу“)
 • УП се бавио хуманитарним радом како у школи тако и у сарадњи са ученицима других школа.
 • Детаљнији опис активности налази се у свесци УП коју је водила председница парламента Тијана Јовановић.

Рад Ученичког парлaмeнта током шк. 2014/15.

У протеклој школској години ученички парламент је одржао петнаест састанака. УП се бавио следећим активностима:

 • Kонституисање УП-а; представници: Јовановић Тијана - председник, Стевановић Андријана - заменик, Тодоровић Вукан - записничар, Момчиловић Алекса - благајник. Проширени састав чине два пунолетна ученика, који су уједно и чланови за развојно планирање и самовредновање, и то су: Зарић Љубица и Момчиловић Алекса.
 • УП је упознат са школски програмом који је уједно и био разматран на ученичком парламенту.
 • Након упознавања о томе шта све спада под медијацијом неки ученици УП-а су били заинтересовани и добровољно су се пријавили за медијаторе УП-а.
 • Представници УП-а су предложили да ученици уз помоћ професора српског језика организују Светосавске свечаности у некој од свечаних сала. Предлог је прихваћен, али је Светосавска свечаност одржана у сали школе.
 • Разматрање могућности извођења једнодневне екскурзије за представнике УП-а. Екскурзија није реализована, али реализација је остављена за наредни период.
 • На УП-у је изгласана дестинација екскурзије за наредну годину. Од предложених три, изабрана је дестинација Беч-Праг-Дрезден.
 • На УП-у говорило се о дестинацији за матурско вече. Изабрана је дестинација “М на Раскршћу”. Ученици одељења 4/3 се нису сложили са изабраном дестинацијом, тражили су да се дестинација промени. Захтев није прихваћен и ученици 4/3 су одржали матуру у просторијама „Beerland-a”. Након тога је УП захтевао бољу сарадњу са органима школе.
 • УП је изнео предлог да се одличним ученицима додели стипендија, јер је прошле године било проблема, и ученици који су се истакли у појединим областима, из непознатих разлога нису добијали стипендије.
 • Анализа успеха и дисциплине на крају I, II, III класификационог периода као и мера за побољшање успеха и дисциплине ученика.

Рад Ученичког парламента у 2012/13.

У протеклом периоду Ученички парламент је имао 10 седница. Од планираних активности реализовано је:

 • Усвајање пословника о раду ученичког парламента
 • Избор руководства ученичког парламента за шк. 2012/13.
 • На основу члана 57 тачка 3, 4, 5, 6, и 9 седницама школског одбора присуствоваће и два изабрана члана без права гласа (пунолетна)
 • Представник УП који ће бити у тиму за самовредновање и развојно планирање.
 • Указивање на пробл. у настави у смислу тражења неопход. средстава за извођење наставе, као и решења за њихово превазилажење.
 • Сарадња са канцеларијом за младе.
 • Укључивање у европску политику за младе (волонтерски сервис)
 • Анализа успеха и дисциплине на крају првог другог и трећег класификационог периода (потреба ученика за извођењем допунске наставе као и мере за побољшање наставе)
 • Разматрање Школског програма
 • Упознавање са медијацијом, Конвенцијом права детета, Унијом средњошколаца Србије, Канцеларијом за младе
 • Одлука о одржавању матурске вечери и екскурзије (избор понуде)

Рад Ученичког парламента у 2011/12.

У протеклом периоду ученички парламент је имао 8 седница. Од планираних активности реализовано је:

 • Усвајање пословника о раду ученичког парламента
 • Избор руководства ученичког парламента за шк: 2011/12.
 • На основу члана 57 тачка 3, 4, 5, 6, и 9 седницама школског одбора присуствоваће и два изабрана члана без права гласа (пунолетна)
 • Представник УП који ће бити у тиму за самовредновање и развојно планирање.
 • Указивање на пробл. у настави у смислу тражења неопход. средстава за извођење наставе (посебно за ветеринаре и пољопр. техничаре), као и решења за њихово превазилажење.
 • Сарадња са канцеларијом за младе.
 • Укључивање у европску политику за младе (волонтерски сервис)
 • Анализа успеха и дисциплине на крају првог другог и трећег класификационог периода (потреба ученика за извођењем допунске наставе као и мере за побољшање наставе)
 • Расправа о новом правилнику о васпитно-дисциплинским мерама (добре-лоше стране)
 • Одлука о одржавању матурске вечери (избор понуде)
 • Избор фотографа за матурско вече

Рад Ученичког парламента у шк. 2010/11. години

У протеклом периоду ученички парламент је имао 8 седница. Од планираних активности реализовано је:

 • Усвајање пословника о раду Ученичког парламента
 • Избор руководства ученичког парламента за шк. 2010/11.
 • Председник: Јована Трајковић одељ. 3-3 ветерин. тех.
  Заменик: Владан Стојковић одељ. 4-3 ветерин. техн.
  Записничар: Јована Бранковић одељ. 3-4 техн. за заш. жив. сред.
  На основу члана 57 тачке 3, 4, 5, 6, и 9 седницама школског одбора присуствоваће и два изабрана члана без права гласа (пунолетна) Јована Бранковић одељ, 3-5, Јована Трајковић, одељ. 3-3
  Представник УП који ће бити у тиму за самовредновање и развојно планирање је ученица Паљић Биљана 4-5

 • Указивање на проблеме у настави у смислу тражења неопходних средстава за извођење наставе (посебно за ветеринаре и пољопр. техничаре), као и давање решења за њихово превазилажење.
 • Сарадња са канцеларијом за младе.
 • Укључивање у европску политику за младе (волонтерски сервис).
 • Анализа успеха и дисциплине на крају првог другог и трећег класификационог периода (потреба ученика за извођењем допунске наставе као и мере за побољшање наставе).
 • Расправа о новом правилнику о васпитно-дисциплинским мерама (добре и лоше стране).
 • Одлука о одржавању матурске вечери (избор понуде), избор фотографа за матурско вече

Ученички парламент - 2006/7. година

Ученички парламент школе чине сви ученици организовани у 36 одељењских заједница. Ученички парламент делује преко зборова ученика и одбора. Извршни орган заједнице је Одбор, који чине по два представника сваке одељењске заједнице. Одбор ученичког парламента школе је изборна јединица из које се бирају ученички представници у стручне органе школе. Садржаји рада Ученичког парламента који се остварују непосредним изјашњавањем за школску 2006/7. годину су следећи:

 • начин организовања и рад Заједнице ученика
 • коришћење средстава које ученици остварују друштвено-корисним радом
 • мере за побољшање успеха у учењу и понашању ученика
 • избор својих представника у стручне органе Школе
 • изјашњавање о Статуту и другим актима Школе којима се регулишу питања од интереса за ученике
 • похвале и награде ученика које додељује Школа
 • изјашњавање о извештају и оцени успеха, владања и примени васпитно-дисциплинских мера према ученицима
 • разматрање и изјашњавање о покретању и прихватању одређених акција у Школи и друштвеној средини

Ученички парламент део садржаја рада реализује преко својих представника у телима и органима Школе, и то:

 • доношење планова и програма рада Школе
 • доношење Годишњег програма рада Школе
 • доношење Статута школе и статусних промена
 • приговор на одлуку о искључењу ученика из Школе
 • разматрање и утврђивање програма и анализа успеха у настави и ваннаставним активностима ученика
 • потврђивање правила заједница ученика
 • разматрање и усвајање извештаја Школе о оствареним резултатима
 • сарадња са предузећима и установама

На основу изложене програмске оријентације, Одбор учениког парламента ће до краја септембра урадити оперативни програм рада. Задужени наставник је Рабреновић Гордана.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.