План рада ученичког парламента за шк. 2020/21.

 • Формирање одбора Ученичког парламента, изборне јединице из које се бирају представници у стручне органе школе, као и усвајање годишњих програма рада.
 • Ученичке активности започете претходне школске године и нове које иду у правцу оплемењивања и уређења школског простора.
 • Укључивање представника Ученичког парламента у стручне органе школе у циљу боље информисаности ученика са збивањима у школи и ради боље координације ученика, стручних служби као и наставника у школи.
 • Извештај анализе успеха и дисциплине на крају I, II и III класификационог периода са предлогом мера за побољшање успеха и дисциплине.
 • Учествовање представника Ученичког парламента у акцијама хуманитарног карактера као и учествовање у секцијама од општег друштвеног значаја.
 • Организовање разних видова школских активности (спортских такмичења, манифестација…)
 • Унапређивање наставе и других активности ученика (додатна, допунска настава итд)
 • Вођење рачуна о потребама ученика приликом набавке материјалних средстава за потребе школе и ученика, као и потрошног материјала.
 • Разговор о екскурзији у погледу избора дестинација.
 • Решавање питања одласка на матуру за завршне разреде.
 • Информисање ученика завршних разреда о могућности даљег школовања – професионална оријентација ученика. Информисање ученика о потребама Националне службе за запошљавање.

Задужени наставник Гордана Рабреновић

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.